Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování přepravních služeb a pobytů

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro všechny obchodní vztahy zprostředkované přes GolfBreak.cz mezi společností G.T.Sport s.r.o., zastoupenou jednatelkou společnosti, paní Lucií Mikešovou (dále jen: GolfBreak.cz), a jejími klienty – pořadateli (cestovní kanceláře) a zákazníky v platném znění v okamžiku uzavření smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky klienta nesmí být v rozporu s všeobecnými podmínkami GolfBreak.cz.

1.2. GolfBreak.cz vystupuje v rámci svého působení zásadně jen jako zprostředkovatel přepravních služeb a pobytů (zájezdy, hotelové rezervace, pronájmy vozů atd.). GolfBreak.cz nepořádá žádné vlastní pobyty. V případě rezervace pobytu zprostředkovatelem je uzavírána cestovní smlouva výhradně mezi zákazníkem a pořadatelem.

2. Uzavření smlouvy o zprostředkování

2.1. Nabídky pobytů na GolfBreak.cz jsou připravovány přímo pořadateli. Za pravdivost těchto nabídek nenese GolfBreak.cz žádnou odpovědnost, pořadatelé ručí sami za své nabídky nastavené na portálu GolfBreak.cz. GolfBreak.cz zveřejňuje nastavené nabídky pořadatelů, zákazníci si mohou přes tyto stránky objednat příslušnou nabídku. GolfBreak.cz je proto tedy zprostředkovatelem nabídky golfového pobytu mezi zákazníkem a pořadatelem. 

2.2. Objednávky přes webový portál lze poslat pomocí poptávkového formuláře, ve kterém zákazník vyplní detaily pobytu a údaje o sobě. Zákazník následně obdrží e-mail s rekapitulací své poptávky. GolfBreak.cz potvrdí objednávku elektronickou cestou.

2.3. Potvrzení objednávky znamená zároveň přijetí zprostředkovatelské smlouvy. Rezervace je v této chvíli závazná a je dále předána prostřednictvím GolfBreak.cz příslušnému pořadateli. Příslušný pořadatel tuto rezervaci dále během 5denní lhůty závazně přijme v textové formě (e-mail, fax nebo dopis), a tímto tato objednávka vstoupí v platnost.

2.4. GolfBreak.cz uloží text smlouvy a pošle zákazníkovi poté, co zákazník odešle objednávku, s přiloženými VOP a informacemi pro zákazníka v textové formě (např. e-mailem, faxem nebo poštou). Zákazník už totiž po odeslání rezervace nemůže text smlouvy získat na internetových stránkách zprostředkovatele.

3. Smluvní povinnosti GolfBreak.cz

3.1. Smluvní povinnost plnění GolfBreak.cz spočívá v předání rezervace pořadateli. Podklady k pobytu předává zákazníkovi poté přímo pořadatel. Provedení zarezervovaných služeb, resp. pobytu jako takového není součástí povinností GolfBreak.cz.

3.2. Údaje o přepravě, která má být zprostředkována, nebo o turistických službách, které mají být zprostředkovány, vychází výhradně z údajů odpovědného pořadatele a nikoli GolfBreak.cz. Nejedná se o žádný příslib ze strany GolfBreak.cz vůči zákazníkovi. GolfBreak.cz nepřebírá z tohoto důvodu žádnou záruku za úplnost a správnost informací, které mu předal pořadatel.

3.3. Bez výslovné dohody není zprostředkovatel povinen zjišťovat a/nebo nabízet vždy cenově nejvýhodnější nabídky dotazované služby.

4. Změna rezervace/storno

4.1. Zrušení pobytu není možné. Změna rezervace nebo storno účastníkem pobytu by se měly uskutečnit v zájmu účastníka pobytu dodatkem cestovních podkladů písemně (např. e-mailem, faxem nebo poštou). Za okamžik odstoupení a pro výpočet výše nákladů za odstoupení je považováno zaslání prohlášení o odstoupení na GolfBreak.cz. Odsud je odesláno toto prohlášení o odstoupení atd. účastníka pobytu pořadateli.
 
4.2. Změna rezervace v počtu účastníků, v datu příjezdu a/nebo v datu odjezdu, která je provedena minimálně 30 dní před nástupem na pobyt je bezplatná, v případě, že GolfBreak.cz tímto nevzniknou žádné dodatečné náklady.

4.3. Pro storno platí následující podmínky:
Výše nákladů za odstoupení závisí na vybraných službách. Vezměte každopádně, prosím, na vědomí případné odchylky v údajích rezervací jednotlivých nabídek.
V případě storna vznikají následující náklady:
  • do 15. dne před začátkem zájezdu 15 % z celkové ceny pobytu
  • do 9. dne před začátkem zájezdu 50 % celkové ceny pobytu
  • do 2 dnů před začátkem zájezdu bude počítáno 80 % celkové ceny pobytu

U storna v poslední den před začátkem pobytu nebo pokud na pobyt zákazník nenastoupí vůbec, je počítáno 100 % celkové ceny pobytu.

4.4.Storno podmínky pro dárkové poukazy

  • Dárkový poukaz může být po dobu platnosti vyměněn za jiný dárkový poukaz stejné nebo vyšší hodnoty. Platnost poukazu se však výměnou nemění.
  • Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
  • Termín rezervace je nutné domluvit předem telefonicky nebo e-mailem.
  • Objednávka termínu je variabilní, dle potřeb klienta.
  • Dárkové poukazy není možné kombinovat s dalšími nabízenými akcemi.
  • Dárkový poukaz je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.
  • Pokud je cena balíčku vyšší než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit. V případě, že je cena balíčku nižší než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí.

5. Platby a úhrada

GolfBreak.cz je pouze zprostředkovatelem a nepřebírá žádné platby za pořadatele.

6. Povinnosti GolfBreak.cz během reklamací ze strany zákazníka vůči zprostředkovaným pořadatelům

U reklamací nebo jiných uplatňování nároků vůči zprostředkovanému pořadateli se závazky GolfBreak.cz omezují na poskytnutí všech informací a pokladů, které jsou pro zákazníka důležité, zejména sdělení názvů a adres rezervovaných akcí.

7. Ručení GolfBreak.cz

7.1. GolfBreak.cz stejně jako jeho zákonní zástupci a pověření zaměstnanci ručí za následujících podmínek pouze za úmysl nebo hrubou nedbalost. Při lehké nedbalosti se ručení týká pouze porušení zásadních smluvních povinností, a tudíž takových povinností, jejichž dodržení je obzvlášť důležité pro dosažení smluvních účelů. Přitom se ručení omezuje na předvídatelnou, typicky smluvní, bezprostřední, průměrnou škodu. Vůči zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, ručí GolfBreak.cz v případě hrubého porušení z nedbalosti vůči nepodstatným smluvním povinnostem pouze ve výši předvídatelné, typicky smluvní, bezprostřední, průměrné škody.

7.2. Předešlé vyloučení odpovědnosti se netýká ručení za škody z ublížení na životě, na těle nebo na zdraví. Také předpisy v Zákoně o odpovědnosti za vadné výrobky zůstávají vyloučením odpovědnosti nedotčeny.

7.3. Po výběru jedné nebo více cestovních služeb zákazníkem zaniká poradní povinnost GolfBreak.cz a je převzata daným pořadatelem. GolfBreak.cz neručí za provedení smluv mezi zákazníkem a zprostředkovaným pořadatelem. Neručí ani za vady v provádění služeb a osobních nebo věcných škod, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti se zprostředkovanou cestovní službou. Případné vlastní ručení ze strany GolfBreak.cz ze zaviněného porušení povinností zprostředkovatele zůstává tímto ustanovením nedotčeno. Ručení ze strany GolfBreak.cz se vztahuje na bezchybné poradenství při výběru požadovaných cestovních služeb a na pečlivý výběr odpovídajícího pořadatele dle přání a možností zákazníka,.

7.4. Případné záruční nároky ze zájezdu vůči pořadateli/vykonavateli musí být uplatněny přímo u něj nebo u  GolfBreak.cz. Toto platí především pro oznámení o závadách a pro jiná pravdivá prohlášení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Jako výhradní příslušný soud pro všechny soudní spory vyplývající z této smlouvy je sjednán soud v sídle společnosti ve Waltenhofen, pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejně-právního zvláštního majetku nebo pokud nemá zákazník žádnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo.

8.2. Pokud tato nezávazná zákonná ustanovení odporují příslušnému státnímu právu zákazníka, platí sjednané německé právo s vyloučením pravidel kupních smluv dle Úmluvy OSN.

8.3. Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících všeobecných obchodních podmínek.

Akční nabídky

Odběr novinek na e-mail

Dostávajte nové a akční nabídky e-mailem a buďte informovaní okamžitě.